اخبار سايت

آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي

آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي

از * مدير در
Number of replies: 0

 

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي جهت ارتباط با کارشناسان آموزش به صورت زير مي‌باشد:
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir