اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد

اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از ورودي 94 به بعد سقف تعداد واحد اخذ شده در هر ترم با احتساب پيشنياز، 14 واحد مي باشد. لازم به ذکر است مجوز اخذ بيش از اين واحد به هيچ عنوان داده نخواهد شد.​