زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران

زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند اولين کلاس آنلاين آموزشيار هر درس هفته بعد از برگزاري اولين جلسه استاد برگزار خواهد شد.