اخبار سايت

اخذ واحد

اخذ واحد

از * مدير در
Number of replies: 0


 قابل توجه دانشجويان محترم؛

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند چنانچه سرترم آن دسته از دانشجويان متقاضي اخذ سنوات اضافه در نيمسال اول 96-95 که با درخواست تمديد سنوات آنان در کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه موافقت شده است باز باشد، اين دانشجويان مي‌توانند در مهلت مقرر حذف و اضافه، ثبت نام و انتخاب واحد نمايند. بديهي است دانشجويان مذکور در صورتي که در مهلت مقرر حذف و اضافه موفق به انتخاب واحد نشوند، مشمول پرداخت جريمه ثبت نام با تاخير خواهند شد.