اخبار سايت

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 *

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول تحصيلي 96-95 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري اصلاح شده در تاريخ 95/7/25

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي   اصلاح شده در تاريخ 95/7/25 

برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر  اصلاح شده در تاريخ 95/7/27

برنامه کلاسي دروس دانشکده مهندسي برق   اصلاح شده در تاريخ 95/6/29

برنامه کلاسي دروس پژوهشکده علوم محيطي  اصلاح شده در تاريخ  95/7/11

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر   اصلاح شده در تاريخ 95/7/19

برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي 
 اصلاح شده در تاريخ 95/7/6


تاريخ شروع کلاس‌هاي آنلاين: 20 شهريورماه


منظور از هفته‌هاي A (فرد) بازه‌هاي زماني زير است:

20 شهريور(آغاز ترم)  الي  26 شهريور
3  الي  9 مهر
17  الي  23 مهر
1  الي  7 آبان
15 الي  21 آبان
29 آبان  الي  5 آذر
13 الي  19 آذر
27 آذر  الي  3 دي


منظور از هفته‌هاي B (زوج) بازه‌هاي زماني زير است:

27 شهريور الي  2 مهر
10  الي  16 مهر
24  الي  30 مهر
8  الي  14 آبان
22  الي  28 آبان
6  الي  12 آذر
20  الي  26 آذر
4  الي  8 دي(پايان ترم)