اخذ درس مباني کامپيوتر

اخذ درس مباني کامپيوتر

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه کليه دانشجويان رشته هاي روانشناسي تربيتي و مديريت آموزشي ورودي 94

به اطلاع آن دسته از دانشجوياني که درس مباني کامپيوتر را در دوره کارشناسي نگذرانده اند و

1- دانشجوياني که در ترم جاري فارغ التحصيل شده و تعداد واحدهاي درسي اخذ شده شان پس از اخذ درس مذکور بيش از 15 واحد نيست

و يا

2- دانشجوياني که در ترم جاري فارغ التحصيل نشده و تعداد واحدهاي درسي آنها پس از اخذ درس مذکور بيش از 14 واحد نمي باشد

ميتوانند درخواست خود را حداکثر تا تاريخ 95/7/5 به شماره 22431620 فکس و يا به آدرس ايميل vu-eduoffice@sbu.ac.ir ارسال نمايند.

جهت حصول اطمينان از دريافت فايل توسط بخش آموزش با سرکار خانم مرادي تماس حاصل فرماييد.