اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق

اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق

از * مدير در
Number of replies: 0

 قابل توجه دانشجويان محترم رشته مهندسي برق؛

کليه دانشجويان موظف هستند تعهدنامه گذراندن دروس پيشنياز رشته مهندسي برق در مقطع تحصيلي قبلي را از سايت مرکز آموزش الکترونيکي به آدرس sbu.ac.ir/vu تهيه و تکميل نمايند و به کارشناس آموزش مربوطه تحويل دهند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب آن بر عهده دانشجو مي‌باشد.
 دانشجويان محترم توجه فرمايند آن دسته از دانشجوياني که رشته کارشناسي آنها برق-قدرت نبوده است، موظف به اخذ دو درس پيشنياز هستند. همچنين آن دسته از دانشجويان که رشته کارشناسي آنها برق-قدرت بوده است اما در اين دروس نمره کمتر از 14 کسب کرده اند، ملزم به اخذ اين دو درس مي‌باشند.