اخبار سايت

درخواست کمسيون در سيستم گلستان

درخواست کمسيون در سيستم گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان محترم مي رساند از روز شنبه مورخ 95/8/15 کليه درخواست هاي مربوط به کمسيون موارد خاص دانشگاه, در پيشخوان خدمت سيستم جامع دانشگاهي گلستان ارسال خواهد شد.

لذا به پيوست, راهنماي فرآيند درخواست دانشجو در پيشخوان سيستم جامع دانشگاهي گلستان جهت مطرح شدن درخواست در کمسيون موارد خاص دانشگاه تقديم مي شود.