اخبار سايت

دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده

دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده

از * مدير در
Number of replies: 0

 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند به علت پاره اي از تغييرات، دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده، به طور موقت، از ساعت 21 شنبه مورخ 95/8/22 تا 6 صبح روز بعد مورخ 95/8/23 مقدور نمي باشد.
***  لازم به ذکر است در اين بازه زماني دسترسي به فايل کلاسهاي ضبط شده همچنان برقرار خواهد بود.