تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95

تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم ورودي 94 مي رساند در خصوص تغيير شيوه دانشجويان از آموزش محور به آموزش/ پژوهش محور در نيمسال اول 96-95, موضوع در کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مورخ 95/8/11 مطرح و مقرر شد طبق بند 4 صورتجلسه آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه, مورخ 92/6/10 مفاد صورتجلسه مذکور براي ورودي 94 اعمال گردد.

 به پيوست ليست اسامي دانشجويان ارائه مي گردد.