اخبار سايت

اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

از * مدير در
Number of replies: 0


دانشجويان محترم جهت اطلاع از ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه به نامه پيوست مراجعه فرمايند.