تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان

تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان

از * مدير در
Number of replies: 0

 

 بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به نامه ارسالي از سوي مدير محترم برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاه، تاريخ ارزشيابي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 تمديد شده است.