اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات

اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي ميرساند کليه امتحانات دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري اين مرکز، از ساعت 9 تا 11 به ساعت 10 تا 12 همان روز منتقل مي گردد. بديهي است طبق اين اطلاعيه تغييري در زمان برگزاري امتحانات زمان عصر ايجاد نخواهد شد.