اخبار سايت

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات

 
عکس * مدير
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات
از * مدير در چهارشنبه، 8 دی 1395، 11:06 صبح
 


قابل توجه کليه دانشجويان محترم


دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال به پيوست اعلام مي گردد.