اخبار سايت

محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95

محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند محل برگزاري امتحانات به صورت زير مي باشد:

رشته هاي دانشکده مديريت و حسابداري: در طبقه دوم دانشکده

رشته هاي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي: در طبقه اول، دوم و سوم دانشکده
(*** به استثناء امتحان درس روشهاي تدريس در آموزش استاد آقاي دکتر طالب زاده روز شنبه 95/10/11 که در طبقه دوم دانشکده مديريت و حسابداري برگزار مي گردد)

رشته علوم کامپيوتر: در اتاقهاي 201 و 306 دانشکده علوم رياضي

رشته برنامه ريزي محيط زيست: در طبقه اول پژوهشکده علوم محيطي

رشته هاي مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر: در دانشکده برق و کامپيوتر، طبقه همکف، سالن اجتماعات

 
*** يادآوري ميشود تنها زمان امتحانات نوبت صبح  دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري اين مرکز، از ساعت 9 تا 11 به ساعت 10 تا 12 همان روز منتقل ميگردد.