اخبار سايت

عدم حضور در جلسه امتحاني

عدم حضور در جلسه امتحاني

از * مدير در
Number of replies: 0

 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند عدم حضور در جلسه امتحاني به منزله دريافت نمره صفر در آن درس مي باشد. بديهي است غيبت جلسه باعث حذف درس نمي‌گردد.