اخبار سايت

زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله  به اطلاع مي رساند انتخاب واحد نيمسال 3952 کليه دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي از روز يکشنبه 95/11/3  تا روز سه شنبه 95/11/5 انجام خواهد شد.