اخبار سايت

زمان امتحان

زمان امتحان

از Deleted user در
Number of replies: 0

با سلام

بدين وسيله به اطلاع کليه ي دانشجويان محترم دانشکده ي مديريت و حسابداري و دانشکده ي روانشناسي و علوم تربيتي مي رساند زمان هاي موجود در جداول درسي براي هر دانشکده جهت امتحانات به طور قطعي اعلام نشده است.

 لذا تاريخ قطعي امتحانات تا زمان حذف و اضافه اطلاع رساني خواهد شد.