اخبار سايت

اخذ درس مباني کامپيوتر

اخذ درس مباني کامپيوتر

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع ميرساند دانشجوياني که در دوره کارشناسي، درس مباني کامپيوتر را اخذ ننموده اند مي بايست نسبت به اخذ درس مذکور در نيمسال دوم 96-95 اقدام نمايند.

لذا مقتضي است دانشجويان محترم، تقاضاي خود را در فرمي که به پيوست آمده تنظيم و به آدرس ايميل vu-eduoffice@sbu.ac.ir ارسال نمايند تا اجازه اخذ درس در سيستم گلستان براي ايشان صادر شود.

 

 

(توسط *مدير ارشد سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:43 صبح بوده است)

(توسط *مدير ارشد سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:50 صبح بوده است)