اخبار سايت

تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95

تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95

از * مدير در
Number of replies: 0


مهلت انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 تا پايان روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 تمديد شد.