اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد

اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد

از * مدير در
Number of replies: 0
 
به اطلاع دانشجويان محترمي که به دليل عدم رعايت سقف 32 واحد ، براي انتخاب واحد مشکل دارند، مي رساند، اين مشکل حداکثر تا زمان حذف و اضافه حل خواهد شد. بنابراين براي انتخاب واحد جاي نگراني وجود ندارد