اخذ درس مديريت تامين و عمليات

اخذ درس مديريت تامين و عمليات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان ترم چهارم رشته مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ميرساند اخذ درس مديريت تامين و عمليات به شماره درس 201872410 در نيمسال دوم 96-95 جهت فارغ التحصيلي الزامي است.