اخبار سايت

لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر

لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

 

به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان رشته علوم کامپيوتر ملزم به اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر با کد 10-703-15-22 در ترم جاري مي باشند، در غيراين صورت فارغ التحصيلي آنها با مشکل مواجه خواهد شد.