کسري مدرک

کسري مدرک

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 95 کليه رشته ها:

بدين وسيله به اطلاع ميرساند دانشجوياني که در زمان ثبت نام حضوري کسري مدرک داشته اند، نسبت به ارائه مدارک خود تا روز شنبه مورخ  96/3/6  به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي اقدام نمايند. عواقب ناشي از عدم تحويل به موقع مدارک بر عهده دانشجو مي باشد.