اخبار سايت

اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات

اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي مي رساند جهت آگاهي در خصوص اسکان موقت در ايام امتحانات به فايل پيوست زير مراجعه فرمايند.