سنوات تحصيلي

سنوات تحصيلي

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله خواهشمند است دانشجوياني که درخواست اخذ سنوات تحصيلي نيمسال اول 97-96 (دانشجويان ورودي 94) دارند، حداکثر تا تاريخ 96/5/18 فرم اخذ سنوات آيين نامه اي ترم پنجم را که برروي سايت مرکز آموزش الکترونيکي قرار دارد، تکميل و به آدرس
vu-eduoffice@sbu.ac.ir ايميل نمايند.

*** لازم به ذکر است درخواست اخذ سنوات اضافي کميسيون موارد خاص (ترم ششم و هفتم) از طريق پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان حداکثر تا تاريخ 96/5/18 امکان پذير مي باشد.