اخبار سايت

برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96

برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند نيمسال اول 97-96 از روز شنبه 96/6/25 آغاز مي شود. لذا آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 چهارشنبه 96/6/15 براي دانشجويان ترم چهارم خواهد بود در غير اين صورت نسبت به تکميل فرم سنوات آيين نامه اي ترم پنجم اقدام نمايند.

دانشجويان محترم بر اساس جدول ذيل نسبت به انجام مراحل دفاع از پايان نامه اقدام نمايند:

فرايند

تاريخ آخرين فرصت

درخواست مجوز دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد

چهارشنبه 96/6/8

درخواست سنوات آيين نامه اي (ترم پنجم)

 درخواست سنوات اضافي کميسيوني(ترم ششم و هفتم)

چهارشنبه 96/5/18

آخرين روز برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95

چهارشنبه 96/6/15

ارائه مدارک لازم توسط دانشجو به واحد مربوطه

يک ماه پس از برگزاري دفاع