اخبار سايت

تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95)

تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

             نام‌درس             

نام استاد

گروه قبلی

گروه جدید

مبانی علم کتابداری

دکتر اصنافی

18-14-737-10

18-14-737-11

نظام های اطلاعات مدیریت

دکتر سالمی

18-14-745-10

18-14-745-11

اقتصاد اطلاعات

دکتر قاضی زاده

18-14-750-10

18-14-750-11


دروس قيد شده در بالا گروه هاي 10 حذف شده و گروه 11 مجددا اخذ شود.