اخبار سايت

* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان *

* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان *

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند همراه داشتن کارت دانشجويي در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.