اخبار سايت

جهت رزرو غذا در ايام امتحانات

جهت رزرو غذا در ايام امتحانات

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند، دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه جهت تهيه غذا در ايام امتحانات مي توانند با مراجعه به سامانه تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي به نشاني http://dining.sbu.ac.ir نسبت به رزرو غذا اقدام نمايند.
نام کاربري: شماره دانشجويي
رمز عبور: کد ملي
همچنين مي توانند جهت تهيه فيش غذا، همه روزه با به همراه داشتن کارت دانشجويي به محوطه مقابل سلف اساتيد مراجعه فرمايند.