اخبار سايت

انتخاب واحد و ارزشيابي

انتخاب واحد و ارزشيابي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان محترم مي رساند :

1. امکان اخذ واحد درسي براي دانشجوياني که به هر دليلي موفق به انتخاب واحد نشده اند تا زمان حذف و اضافه ( چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه ) وجود نخواهد داشت.

2.عدم مشاهده ي نمرات درسي در سامانه ي گلستان به معني عدم انجام ارزشيابي اساتيد در اين سامانه است. با توجه به اطلاع رساني هاي مکرر و تمديد مهلت انجام  ارزشيابي در طول ترم گذشته راهکاري براي اين مساله وجود ندارد و هيچ يک از همکاران آموزش قادر به پاسخ گويي در اين زمينه نخواهند بود, لذا از برقراري تماس با مرکز در اين خصوص جدا خودداري فرماييد.