تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

***بدين وسيله به اطلاع مي رساند تاکنون دستورالعملي از طرف وزارت علوم و تحقيقات جهت تغيير شيوه ي آموزشي دانشجويان ورودي 96 ابلاغ نشده است.*** بديهي است در صورت دريافت دستورالعمل, مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.