اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات