تعطيلات تابستانه دانشگاه

تعطيلات تابستانه دانشگاه

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

به اطلاع ميرساند تعطيلات تابستانه دانشگاه شهيد بهشتي از شنبه مورخ 97/4/23 تا جمعه مورخ 97/5/12 مي باشد. لذا مقتضي است دانشجويان محترم پس از اين بازه زماني با مرکز آموزش هاي مجازي تماس حاصل نموده و يا به مرکز مراجعه فرمايند.