اخبار سايت

تاييديه تحصيلي دانشجويان

تاييديه تحصيلي دانشجويان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0
خواهشمند است کليه دانشجويان نسبت به بررسي ارسال تاييديه تحصيلي خود از دانشگاه مقطع کارشناسي به دانشگاه شهيد بهشتي از طريق سيستم گلستان با توجه به مراحل زير اطمينان حاصل نمايند.

اطلاعات جامع دانشجو>پرسنلي>تحصيلات قبلي>سوابق تحصيلات قبلي>تغيير رشته دارد  >ندارد >کليک بر روي عبارت دارد> چک وضعيت تاييديه

چنانچه در قسمت وضعيت تاييديه عبارت دريافت نشد را مشاهده کرديد نسبت به ارسال تاييديه تحصيلي خود به آموزش کل دانشگاه پيگيري لازم را انجام دهيد.


Attachment 01.png
Attachment 02.png