اخبار سايت

انتخاب واحد

انتخاب واحد

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از آنجايي که دسترسي کارشناسان آموزش از روز دوشنبه مورخ 97/7/9 لعايت چهارشنبه مورخ 97/7/11 جهت انتخاب واحد باز مي شود خواهشمند است دانشجويان محترم متناسب با واحدهاي باقي مانده ي خود نسبت به پرداخت پدهي در سيستم گلستان تا قبل از روز دوشنبه مورخ 97/7/9 از طريق پرداخت الکترونيکي اقدام نمايند.