اخبار سايت

تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 96:


بدين وسيله به اطلاع ميرساند به پيوست ليست دانشجوياني که داراي شرايط تغيير شيوه ي آموزشي از آموزش-محور به آموزش/پژوهش-محور مي باشند ارسال مي گردد.

لذا خواهشمند است دانشجويان مذکور نسبت به پرکردن فرم ضميمه و اعلام استاد راهنماي پيشنهادي در فرم مذکور اقدام کرده و تا پايان ساعت اداري مورخ 97/8/7 به بخش آموزش مرکز آموزش الکترونيکي تحويل نمايند.

شايان ذکر است اساتيد راهنماي پيشنهادي درج شده در فرم حتماً بايد از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي باشندبديهي است به درخواستهاي ارسال شده بعد از تاريخ مذکور ترتيب اثر داده نخواهد شد