اخبار سايت

مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص

مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با توجه به عدم ارسال به موقع درخواستهاي دانشجويان به کميسيون بررسي موارد خاص براي اخذ مجوز که موجب تبعات منفي متعددي از جمله از دست دادن فرصت شرکت در کلاس هاي درسي و عدم دفاع به موقع از پايان نامه و رساله شده است, لذا به منظور مساعدت و ايجاد امکان ارسال کليه ي درخواست ها مهلت ارسال تقاضاي اخذ مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص براي نيمسال دوم 98-97 حداکثر تا 97/10/30 تمديد مي شود.