اخبار سايت

زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند

زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند تمامي افرادي که در موعد مقرر موفق به انجام ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول 98-97 نشده اند, تنها در تاريخ دهم بهمن ماه از ساعت 9 صبح امکان اخذ واحد درسي را خواهند داشت.