تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور

تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند به پيوست اسامي اساتيد راهنماي دانشجويان با تاييد مدير گروه آمده است.

مقتضي است استاد مشاور با نظر استاد راهنما تعيين شده  و پروپوزال تکميل شده با امضاي ايشان (استاد راهنما) جهت تصويب نهايي تا تاريخ 97/12/7 به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي تحويل گردد.