اخبار سايت

کسري مدارک

کسري مدارک

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم،

کليه دانشجوياني که کسري مدارک دارند، حداکثر تا پايان اسفندماه نسبت به رفع آن مهلت دارند. بعد از اين تاريخ اقدام قانوني مبني بر منع ادامه تحصيل صورت خواهد گرفت.