مهلت پرداخت بدهي شهريه

مهلت پرداخت بدهي شهريه

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0
قابل توجه دانشجويان محترم،
کليه دانشجويان تا پايان اسفندماه مهلت دارند نسبت به تعيين تکليف بدهي شهريه اقدام نمايند. بعد از اين تاريخ ادامه تحصيل امکان پذير نخواهد بود.