اخبار سايت

لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين

لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم،

حضور کليه دانشجويان در کلاس هاي مجازي (اعم از کلاس هاي استاد و آموزشيار) طبق آيين نامه آموزشي دانشگاه الزامي است. چنانچه تعداد غيبت ها در هر درس حداکثر به 3 جلسه برسد، نمره درس براي دانشجو صفر-غيبت خواهد بود و غير قابل تغيير (حتي از طريق کميسيون موارد خاص) مي باشد.