اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه)

قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

تمامي دانشجويان ورودي 96 و 97 که وضعيت نظام وظيفه ي آنها مشخص نيست موظفند حداکثر تا تاريخ 97/12/6 براي مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه ي خود به محل پيشخوان خدمات آموزشي آموزش کل دانشگاه مراجعه نمايند. تبعات عدم مراجعه بر عهده ي شخص دانشجو خواهد بود.