اخبار سايت

رفع نقص مدارک

رفع نقص مدارک

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

دانشجويان گرامي 

بدين وسيله به آگاهي مي رساند با توجه به اينکه شرط انتخاب واحد نيمسال اول 99-98

رفع نقص مدارک در زمان پذيرش, وصول تاييديه تحصيلي مقاطع قبل و وصول معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول خواهد بود, لذا لازم است تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 نسبت به رفع نواقص مدارک فوق الذکر و تکميل پرونده ي تحصيلي خود اقدام نماييد. بديهي است مسئوليت عدم امکان انتخاب واحد در نيمسال مذکور به عهده ي دانشجو خواهد بود.