اخبار سايت

لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان

لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان گرامي،

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد، در سامانه گلستان، از شنبه مورخ 98/1/31 لغايت چهارشنبه مورخ 98/3/1 مي باشد. لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم انجام نظرسنجي بر عهده دانشجو خواهد بود.