اخبار سايت

لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال

لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان دوره الکترونیکی:
واحدهای درسی شما در طول چهارترم تحصیلی ارائه خواهد شد. در صورت حذف درس، غیبت یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، از آنجا که این درس در ترم بعد از آن ارائه نمی شود، ممکن است سنوات تحصیلی شما تا ترم 5 یا 6 ادامه یابد. در صورت مرخصی تحصیلی، حذف ترم یا وقفه نیز بروز این مشکل اجتناب ناپذیر است. لذا برای جلوگیری از طولانی شدن سنوات تحصیلی تاکید می شود که دانشجویان کلیه واحدهای ارائه شده را در هر ترم اخذ نمایید. مسئولیت عواقب ناشی از عدم گذراندن موفق آمیز درس در یک ترم بر عهده دانشجو است.