اخبار سايت

عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي

عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند که دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي نياز به مراجعه به درمانگاه دانشگاه جهت ارائه ي کارنامه ي سلامت ندارند.