اخبار سايت

تمديد مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

تمديد مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان گرامي

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد در سامانه ي گلستان, تا روز شنبه مورخ  98/10/7 تمديد گرديده است. لازم به ذکر است رويت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد, منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم  انجام نظرسنجي بر عهده ي دانشجو خواهد بود.