اخبار سايت

تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398

تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

 بر اساس مصوبه جلسه 9 / 2 / 1399 هیات رئیسه محترم دانشگاه تغییراتی در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 به شرح آنچه در فايل ضميمه آمده,  انجام شده است .